Algemene voorwaarden

Bij het maken van een afspraak voor bruiloft fotografie, een fotoshoot of een ontwerpopdracht ga je akkoord met onderstaande voorwaarden.


Definities

1. Marloes van der Linde Photography + Design: opdrachtnemer en gebruiker van deze algemene voorwaarden. Gevestigd te Vlechtdraadhof 125, 3525BS Utrecht. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67866077.
2. Offerte: alle aanbiedingen van Marloes van der Linde Photography + Design aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
3. Opdracht: de dienst of het product dat door Marloes van der Linde Photography + Design geleverd zal worden.
4. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee Marloes van der Linde Photography + Design de overeenkomst gesloten heeft en die deze algemene voorwaarden heeft aanvaardt.
5. Overeenkomst: de overeenkomst tot Opdracht die tot stand komt tussen Marloes van der Linde Fotografie + Ontwerp en alle daaruit voortvloeiende afspraken die tussen Marloes van der Linde Fotografie + Ontwerp en Opdrachtgever gemaakt zijn.
6. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk’, wordt ook bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, SMS en WhatsApp, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie vaststaat. Opdrachtgever draagt de bewijslast wat betreft de ontvangst van elektronische communicatie.
7. Gebruik: veelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912.


Toepassing

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Marloes van der Linde Photography + Design en opdrachtgever, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst.
2. Afwijken van deze voorwaarden is alleen mogelijk wanneer partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk met elkaar overeen zijn gekomen.
3. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen in stand. Partijen zullen in overleg een nieuwe bepaling overeenkomen die de nietige of vernietigde bepaling vervangt. Hierbij zal het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling zoveel mogelijk gevolgd worden.


Aanbod

1. Marloes van der Linde Photography + Design doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijsopgave. Dit aanbod is altijd vrijblijvend.
2. Marloes van der Linde Photography + Design zal in overleg met opdrachtgever op zoek gaan naar een geschikte locatie met een voor alle partijen gunstige ligging. Op verzoek van opdrachtgever kan Marloes van der Linde Photography + Design naar een bepaalde locatie toe komen. Hiervoor worden reiskosten van €0,23 per kilometer in rekening gebracht.
3. Noodzakelijke kosten en/of meerwerk zal in rekening worden gebracht aan opdrachtgever. Marloes van der Linde Photography + Design zal altijd eerst met opdrachtgever overleggen alvorens deze kosten te maken.
4. Voor nieuwe overeenkomsten of voor aanvullingen op een bestaande overeenkomst zal Marloes van der Linde Photography + Design een nieuw aanbod doen.


Aanvaarding

1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Het aanbod wordt tevens als aanvaard beschouwd indien expliciete en schriftelijke aanvaarding uitblijft, maar opdrachtgever desondanks instemt met het aanbod of de indruk wekt dat Marloes van der Linde Photography + Design werk verricht in het kader van de overeenkomst.
2. Marloes van der Linde Photography + Design behoudt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding van het aanbod nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor haar onaanvaardbaar maakt.
3. Voor opdrachten waar een aanbetaling vereist is, geldt dat het aanbod is aanvaard, en daarmee de overeenkomst tot stand komt, zodra de aanbetaling gedaan is. Indien Opdrachtgever de aanbetaling niet binnen de opgegeven termijn doet, vervalt het aanbod.


Wijziging en annulering

1. Na aanvaarding van het aanbod kan de overeenkomst slechts na wederzijdse schriftelijke instemming worden gewijzigd.
2. Bij wijziging van de overeenkomst is Marloes van der Linde Fotografie + Ontwerp is gerechtigd om de prijs van het aanbod aan te passen op basis van de nieuwe afspraken.
3. Opdrachtgever kan de opdracht enkel annuleren na overleg met Marloes van der Linde Fotografie + Ontwerp. Bij annulering van de opdracht wordt de overeenkomst ontbonden. Marloes van der Linde Fotografie + Ontwerp is gerechtigd om bij annulering reeds gemaakte kosten in rekening te brengen.
4. Voor opdrachten waarbij reeds een aanbetaling gedaan is, geldt dat de aanbetaling na annulering niet terugbetaald wordt.


Uitvoering

1. Marloes van der Linde Photography + Design zal de opdracht ten allen tijde naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
2. Marloes van der Linde Photography + Design verzorgt met professionele apparatuur en reserve apparatuur de huwelijksreportage of fotoshoot.
3. Marloes van der Linde Photography + Design is aanwezig op de afgesproken tijden, tenzij anders overeengekomen tijdens de afspraak. Van opdrachtgever en andere personen die aanwezig zullen zijn bij de fotoshoot wordt eveneens verwacht dat zij op de afgesproken tijden aanwezig zijn.
4. Indien het noodzakelijk is om extra kosten te maken voor een opdracht, zal Marloes van der Linde Photography + Design hierover altijd eerst overleggen met opdrachtgever alvorens deze kosten te maken en door te berekenen. 5. Marloes van der Linde Photography + Design levert de foto's af in haar eigen gehanteerde stijl en kwaliteit. De foto’s zijn op professionele wijze bewerkt.
6. In geval van ziekte of een andere reden waardoor Marloes van der Linde Photography + Design de opdracht niet zelf kan uitvoeren op de afgesproken datum, zal zij voor een fotograaf zorgen die in dezelfde stijl als zij werkt of zal zij de afspraak, indien mogelijk, verzetten.
7. Wanneer een fotoshoot buiten zal plaatsvinden en de weersomstandigheden het op de betreffende dag niet toe laten om buiten te werken, zal Marloes van der Linde Photography + Design voorstellen om de fotoshoot te verplaatsen naar later op de afgesproken dag of zal een nieuwe datum gepland worden voor de fotoshoot.


Betaling

1. Marloes van der Linde Photography + Design levert de producten nadat de betaling ontvangen is.
2. Marloes van der Linde Photography + Design zal een factuur met daarop het verschuldigde bedrag naar opdrachtgever sturen.
3. De betalingstermijn is 14 dagen na de factuurdatum. Indien de factuur niet tijdig is voldaan, zal Marloes van der Linde Photography + Design al haar werkzaamheden voor opdrachtgever opschorten tot het volledig bedrag van de factuur betaald is.


Producten en levering

1. Marloes van der Linde Photography + Design stuurt na de bruiloft of fotoshoot binnen een week een sneakpeek.
2. Marloes van der Linde Photography + Design levert minimaal het aantal foto’s of ontwerpen waarvoor gekozen is middels het pakket of welke beschreven staat in de informatie bij de desbetreffende fotoshoot. Levertijd is afhankelijk van de omvang van de opdracht.
3. Marloes van der Linde Photography + Design maakt een selectie van de beste foto’s die zij voor u zal bewerken. Indien u na het ontvangen van de foto’s meer foto’s bij wenst te bestellen die in eerste instantie niet bij de selectie zaten, wordt hiervoor een meerprijs gerekend van €7,50 per foto.
4. Marloes van der Linde Photography + Design levert de bestanden digitaal via een online galery, in hoge resolutie en zonder logo. Deze bestanden blijven 2 weken online beschikbaar. Als u na deze 2 weken wil dat Marloes van der Linde Photography + Design de bestanden daarna nogmaals opstuurt, is zij genoodzaakt hiervoor €10,00 administratiekosten in rekening te brengen.
5. Marloes van der Linde Photography + Design levert geen RAW-bestanden of onbewerkte beelden.
6. Wanneer u voor Marloes van der Linde Photography + Design als fotograaf kiest, kiest u daarmee voor haar persoonlijke stijl van fotograferen en bewerken. Het is niet mogelijk om vooraf of achteraf verzoeken in te dienen die betrekking hebben op de manier van bewerken.
7. Marloes van der Linde Photography + Design ontwerpt fotoalbums naar eigen inzicht en in haar eigen stijl. Marloes van der Linde Photography + Design zal fotoalbums pas laten afdrukken nadat opdrachtgever het ontwerp heeft goedgekeurd en alle facturen zijn betaald.
8. Bij fotoalbums en andere ontwerpen mag opdrachtgever een vooraf afgesproken aantal wijzigingen laten aanbrengen in het ontwerp. Bij meer wijzigingen wordt een meerprijs in rekening gebracht. Dit gebeurt pas nadat Marloes van der Linde Photography + Design hier met opdrachtgever overeenstemming over heeft bereikt.
9. Marloes van der Linde Photography + Design is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de beelden indien opdrachtgever zelf foto’s, fotoalbums of andere ontwerpen laat afdrukken bij goedkope aanbieders/snelservices.


Auteursrecht

1. Marloes van der Linde Photography + Design behoudt altijd het auteursrecht van de foto’s en ontwerpen.
2. Marloes van der Linde Photography + Design geeft opdrachtgever een licentie (toestemming) om het in opdracht gemaakte werk voor niet-commerciële doeleinden te gebruiken. Als opdrachtgever het werk voor commerciële doeleinden wil gebruiken, overlegt hij of zij daarvoor eerst met Marloes van der Linde Photography + Design.
3. Opdrachtgever mag de foto’s en ontwerpen niet zelf wijzigen of bewerken.
4. Opdrachtgever is niet gerechtigd om haar licentie over te dragen of om sublicenties te verlenen aan derden.
5. Opdrachtgever houdt rekening met de persoonlijkheidsrechten van Marloes van der Linde Photography + Design, zoals vastgelegd in artikel 25 van de Auteurswet 1912.
6. Marloes van der Linde Photography + Design heeft het recht zich te verzetten tegen inbreuk van haar auteursrechten of persoonlijkheidsrechten. Marloes van der Linde Photography + Design kan verdere verspreiding laten verbieden of een schadevergoeding eisen.


Aansprakelijkheid

1. Marloes van der Linde Photography + Design is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de opdrachtgever tijdens het uitvoeren van een opdracht, tenzij er sprake is van opzet of grote schuld aan de kant van Marloes van der Linde Photography + Design.
2. Marloes van der Linde Photography + Design is niet aansprakelijk voor enige schade of het niet kunnen leveren van het van tevoren afgesproken aantal foto’s, wanneer opdrachtgever een locatie voor een fotoshoot heeft uitgekozen waar niet gefotografeerd mag worden.
3. Marloes van der Linde Photography + Design is niet aansprakelijk voor tegenvallende kwaliteit of het niet kunnen leveren van het afgesproken aantal foto’s wanneer opdrachtgever zich niet aan de bepalingen in deze voorwaarden en andere afspraken houdt.
4. Marloes van der Linde Photography + Design spant zich altijd in om de best mogelijke kwaliteit te leveren. Marloes van der Linde Photography + Design is niet aansprakelijk wanneer het geleverde werk niet voldoet aan de verwachting van opdrachtgever. In voorkomende gevallen kan opdrachtgever een klacht indienen.
5. Marloes van der Linde Photography + Design zal zich in het geval van bruiloftsreportages inspannen om aan alle wensen van opdrachtgever te voldoen. Zij kan echter niet garanderen dat aan alle vooraf aangegeven wensen kan worden voldaan of dat ieder moment kan worden vastgelegd. Marloes van der Linde Photography + Design sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het niet kunnen inwilligen van elke wens of het niet kunnen vastleggen van ieder moment, tenzij er sprake is van opzet of grote schuld aan haar kant.
6. Marloes van der Linde Photography + Design zal alle redelijke maatregelen treffen om risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken. Bij technische problemen is Marloes van der Linde Photography + Design niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade of gemaakte kosten. Mochten er door technische problemen geen foto’s beschikbaar zijn, dan is opdrachtgever geen kosten aan Marloes van der Linde Photography + Design verschuldigd.


Klachten

1. Opdrachtgever dient klachten over het door Marloes van der Linde Photography + Design geleverde werk uiterlijk binnen tien dagen na levering schriftelijk kenbaar te maken aan Marloes van der Linde Photography + Design.
2. Marloes van der Linde Photography + Design zal proberen binnen een redelijke termijn en in overleg met opdrachtgever tot een oplossing te komen.
3. Ingediende klachten schorten de betalingsverplichting niet op.


Wijzigingen van de algemene voorwaarden

1. Marloes van der Linde Photography + Design behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Marloes van der Linde Photography + Design zal wijzigingen in de algemene voorwaarden kenbaar maken aan opdrachtgever.


Toepasselijk recht

1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Marloes van der Linde Photography + Design en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
2. Voordat een geschil wordt voorgelegd aan de bevoegde rechter, zullen partijen zich inspannen om onderling tot een oplossing te komen. Indien dat niet lukt, dan zal het geschil voorgelegd worden aan de rechtbank in Utrecht.STAY IN TOUCH
Marloes van der Linde Photography